ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಬೊಂಡ್ ಯೋಜನ್ ಆರಂಭ್, ಹರ್ ಗ್ರಾಮಾಕ್ ರು.2,971

Tuesday 24 Oct 2017 2:24pm
ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಬೊಂಡ್ ಯೋಜನ್ ಆರಂಭ್, ಹರ್ ಗ್ರಾಮಾಕ್ ರು.2,971
 

ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಬೊಂಡ್ ಯೋಜನೆಕ್ ನೊಂದಾವ್ಣಿ ಕರುಂಕ್ ಅಕ್ತೋಬ್ರ್ 23-25 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆಸುನ್, ಹರ್ ಗ್ರಾಮಾಕ್ ರು.2,971 ಮೊಲ್ ಠರಾಯ್ಲಾ. 

ಹ್ಯಾ ಯೋಜನೆಂತ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂನಿ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಥಾವ್ನ್ 4 ಕಿಲೊ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಬೊಂಡ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆವ್ಯೆತ್. ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ 20 ಕಿಲೊ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೇಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. 

2017 -18ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಕಂತಾಂತ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಬೊಂಡ್ ನೊಂದಾವ್ಣಿ ಅಕ್ತೋಬ್ರ್ 23 ಥಾವ್ನ್ 25 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಲುನ್ ಆಸಾ. ಒನ್’ಲೈನ್ ಆನಿಂ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಹಯ್ವಾಟ್ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಹರ್ ಗ್ರಾಮ್ ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯಾ ಮೊಲಾಂತ್ ರು.50 ರಿಯಾಯ್ತಿ ಮೆಳ್ತಲಿ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.