ನಗದ್ ವ್ಹಯ್ವಾಟಾಕ್ ಐ.ಡಿ. ಪ್ರೂಫ್ ಖಡ್ಡಾಯ್!

Tuesday 24 Oct 2017 1:54pm
ನಗದ್ ವ್ಹಯ್ವಾಟಾಕ್ ಐ.ಡಿ. ಪ್ರೂಫ್ ಖಡ್ಡಾಯ್!
 

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿಂ ಹೇರ್ ದುಡ್ವಾ ಸಂಸ್ತ್ಯಾಂನಿ 50,000 ರುಪ್ಯಾಂ ವರ್ನಿಂ ಚಡ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಯವಹಾರಾಂಕ್ ವಳ್ಕೆ ಚಿಟಿಚಿ ಪರಿಶೀಲನ್ ಖಡ್ಡಾಯ್ ಕೆಲಾ. ಕಾಳ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಚೆಂ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಹೆಂ ನಿಯಮ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂನಿ ಅಧಿಕೃತ್ ರಿತಿನ್ ಮಾನ್ಯ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವಳ್ಕೆ ದಾಖ್ಲೊ ಖಡ್ಡಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. 

ಪ್ರಿವೆನ್ಶನ್ ಒಫ್ ಮನಿ ಲೊಂಡರಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಹಾಚ್ಯಾ ಅಧೀನ್ ಹೆಂ ನವೆಂ ನಿಯಮ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಆಯ್ಲಾ. ಸ್ಟೊಕ್ ಬ್ರೋಕರಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಚಿ ಐ.ಡಿ. ಪ್ರೂಫ್ ಪರಿಶೀಲನ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. 

ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಕಂಪನಿಂಕ್, ಕೋ ಒಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂಕ್, ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್, ನೊನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಂಕ್’ಯೀ ಹೆಂ ನವೆಂ ನಿಯಮ್ ಲಾಗು ಜಾತಾ. ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಉದ್ಕಾಚೆಂ ಬಿಲ್, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬಿಲ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಬಿಲ್ – ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ದಾಖ್ಲೊ ಜಾವ್ನ್ ದಿವ್ಯೆತ್. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.