ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಚ್ಯಾ ನಗ್ದೆಂತ್ ಚಡ್ಣಿಂ?

Monday 23 Oct 2017 8:11pm
ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಚ್ಯಾ ನಗ್ದೆಂತ್ ಚಡ್ಣಿಂ?
 

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಚೆಂ ನಗದ್ ಐವಜ್ ಚಡೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕನ್ನಡ ಆನಿಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖ್ಯಾನ್ ದುಡ್ವಾ ಇಲಾಖ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಪ್ರಸ್ತಾವ್ ದವರ್ಲಾ. 

ನಗ್ದೆಚೊ ಐವಜ್ 1 ಲಾಖಾ ಥಾವ್ನ್ 3 ಲಾಖಾಂಕ್ ಚಡೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ, 20 ಗ್ರಾಮ್ ಭಾಂಗಾರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ 25 ಗ್ರಾಮಾಂಕ್ ಚಡೊಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂಯಿ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲಾ. ದುಡ್ವಾ ಇಲಾಖ್ಯಾನ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾ ಐವಜ್ ಚಡ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. 

ಕನ್ನಡ ಆನಿಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖ್ಯಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ರಾಜ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಂಚೆಂ ಮೊಲ್ 3 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಆಸಾ. ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಂಚೆಂ ಮೊಲ್ 10 ಲಾಖ್ ಪರ್ಯಾಂತ್’ಯೀ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಚಡೊಂವ್ಕ್ ಕನ್ನಡ ಆನಿಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖ್ಯಾನ್ ಮನವಿ ಕೆಲ್ಯಾ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.