ಕಾರ್ವಾರ್: 8.50 ಗೇಣ್ ಲಾಂಬಾಯೆಚಿ ಸಿಸರ್

Monday 23 Oct 2017 8:05pm
ಕಾರ್ವಾರ್: 8.50 ಗೇಣ್ ಲಾಂಬಾಯೆಚಿ ಸಿಸರ್
 

ಕಾರ್ವಾರ್: ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಸೀಬರ್ಡ್ ನೌಕಾಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಕಾಮತ್ ದರ್ಯಾತಡಿಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಎಕಾ ಕಂಪೌಂಡಾ ಕುಶಿನ್ ಸೊಮಾರಾ ಏಕ್ ಸಿಸರ್ ದಿಸುನ್, ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಆಕಾಂತಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಿ. 

ಹಿ ಸಿಸರ್ 8.50 ಗೇಣ್ ಲಾಂಬ್ ಆಸುನ್, ತಾಚೊ ಏಕ್ ಪಾಂಯ್ ಎಕಾ ಸರಿಯೆಕ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಮುಖಾರ್ ವಚುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ನಿದುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ. ಹೆಂ ಪಳೊವ್ನ್ ನೌಕಾ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ರಾನ್ ಇಲಾಖ್ಯಾಕ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ.

ರಾನ್ವಟ್ ಮನ್ಜಾತಿಂಚೊ ರಕ್ಷಕ್, ಅಶೋಕ್ ನಾಯ್ಕ್ ಆನಿಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿನಿ, ಸಿಸ್ರೆಕ್ ಧರ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಸ್ಥಾಳಾಂತರ್ ಕೆಲೆಂ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.