ಸಿನಿಮಾ ಸಾಲಾಂನಿ ರಾಷ್ಟ್ರ್’ಗೀತೆಕ್ ಗೌರವ್; ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್

Monday 23 Oct 2017 8:01pm
ಸಿನಿಮಾ ಸಾಲಾಂನಿ ರಾಷ್ಟ್ರ್’ಗೀತೆಕ್ ಗೌರವ್; ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ಸಿನಿಮಾ ಸಾಲಾಂನಿ ರಾಷ್ಟ್ರ್’ಗೀತೆಕ್ ಉಬೆ ರಾವಾಜಯ್ ವಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ. 

“ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಖಾಂದಾರ್ ಬಂದೂಕ್ ದವರ್ನ್ ಗುಳೊ ಫಾರ್ಚೊ ನಾಕಾ. ತುಮಿಚ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಯಾ” ಮ್ಹಣುನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಸೂಚನ್ ದಿಲಾ. ತನ್ಖೆ ವೆಳಾರ್ ನ್ಯಾಯ್’ಮೂರ್ತಿ ಡಿ. ವೈ. ಚಂದ್ರ್’ಚೂಡ್ ಹಾಣೆಂ “ತುಮ್ಚಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾ ದಾಕೊಂವ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಲಾಂನಿ ರಾಷ್ಟ್ರ್’ಗೀತೆಕ್ ಉಬೆ ರಾವಾಜಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ನಾಂ” ಮ್ಹಣ್ ತೊಂಡ್ಪಾಶಿ ಸಾಂಗ್ಲಾ. 

ರಾಷ್ಟ್ರ್’ಗೀತೆಕ್ ಉಬೆಂ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದೇಶಾಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ನಾಸಮಾಧಾನ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ನ್ ತಾಣೆಂ, ಲೋಕ್ ಮನೋರಂಜನಾ ಖಾತಿರ್ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಲಾಂಕ್ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲಾ. 

ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಅಂತಿಮ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೇಂವ್ಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ 2018 ಜನೆರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ವೇಳ್ ದಿಲಾ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.