ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ’ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್’: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ

Monday 23 Oct 2017 7:58pm
ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ’ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್’: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ
 

ಗಾಂಧಿನಗರ್: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿನ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲ್ಲೆ ನೋಟ್ ರದ್ಧ್ ಆನಿಂ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಕ್ರಮಾಂ ವರ್ವಿಂ ದೆಶಾಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ವಾಡಾವಳೆಕ್ ಮಾರ್ ಬಸ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. 

ಗುಜರಾತಾಚ್ಯಾ ಗಾಂಧಿನಗರಾಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ನವಸರ್ಜನ್ ಜನಾದೇಶ್ ಮಹಾಸಮ್ಮೇಳಾಂತ್ ಉಲೊವ್ನ್, ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿನ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ’ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ವ್ಯಂಗ್ಯ್ ಕೆಲೆಂ. 

“ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅಮಿತ್ ಷಾ'ಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಜಯ್ ಷಾನ್ ಅಕ್ರಮ್ ರಿತಿನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಯವಹಾರಾ ವಿಶಿಂ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಆರೊಪಾ ವಿಶಿಂ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿನ್ ಉಲಯ್ಜಯ್” ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.