ಘರ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕನಿಷ್ಟ್ ವೇತನ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಭದ್ರತಾ ಕಾನೂನ್

Thursday 19 Oct 2017 12:31am
ಘರ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕನಿಷ್ಟ್ ವೇತನ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಭದ್ರತಾ ಕಾನೂನ್
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ಘರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಸಮಾನ್ ಕನಿಷ್ಟ್ ವೇತನ್ ಆನಿಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಭದ್ರತಾ ಲಾಭೊಂವ್ಚೆಂ ಕಾನೂನ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸಾ. 

ಹ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕನಿಷ್ಟ್ ಆನಿಂ ಸಮಾನ್ ವೇತನ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಭದ್ರತಾ, ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಆನಿಂ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾನೂನಾ ಅಧೀನ್ ಸಂಘಟನಾಂ ರಚ್ಚಿಂ ಹಕ್ಕಾಂ ವೆಗಿಂಚ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್. 

ಘರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ನಿತಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಸಲಹಾ-ಸೂಚನಾಂ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ನವೆಂಬ್ರ್ 16 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲಾ. ಕೇಂದ್ರ್ ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಆನಿಂ ನವ್ಕರಾಂಚ್ಯಾ ಸಚಿವಾಲಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಅಧಿಸೂಚನ್ ದಿಲಾ. 

ಹ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಅಧೀನ್ ಆನಿಂ ಮುಕಾರ್ ಘರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂನಿ ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಇಲಾಖ್ಯಾಂತ್ ವಾ ಹೇರ್ ಸೂಕ್ತ್ ಕಾರ್ಯ್’ವಿಧಾನಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಭದ್ರತಾ ಆಪ್ಣಾವ್ಯೆತ್. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.