"ಶಿವಾಚೆಂ ದೀವ್ಳ್ ನಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಶಹಜಹಾನಾನ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಬಾಂದ್’ಲ್ಲೆಂ": ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಂಸದ್ ವಿನಯ್ ಕಟಿಯಾರ್

Thursday 19 Oct 2017 12:12am
"ಶಿವಾಚೆಂ ದೀವ್ಳ್ ನಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಶಹಜಹಾನಾನ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಬಾಂದ್’ಲ್ಲೆಂ": ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಂಸದ್ ವಿನಯ್ ಕಟಿಯಾರ್
 

ಲಖನೌ: ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಏಕ್ ಕಾಳೊ ತಿಬೊ ಮ್ಹಣ್ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಂಸದ್ ಸಂಗೀತ್ ಸೋಮ್ ಹಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದೇಶ್’ಭರ್ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ರಿತಿಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ವ್ಯಕ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಶಿವಾಚೆಂ ದೀವ್ಳ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆನ್ಯೆಕಾ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಂಸದಾನ್ ಸಾಂಗುನ್, ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ವಿವಾದ್ ಉಬ್ಜಯ್ಲಾ. 

'ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ತೇಜೋ ಮಹಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಿಂದೂ ದೀವ್ಳ್ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲೆಂ. ದೀವ್ಳ್ ನಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಶಹಜಹಾನಾನ್ ತಜ್ ಮಹಲ್ ಬಾಂದ್'ಲ್ಲೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ರಾಜ್ಯ್’ಸಭಾ ಸಾಂದೊ ವಿನಯ್ ಕಟಿಯಾರ್ ಹಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾ. 

'ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ನಾಸ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣಾನಾ. ಪೂಣ್, ಥಂಯ್ಸರ್ ಹಿಂದೂ ದೀವ್ಳ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಸತ್. ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಹಾಣೆಂ ತಾಜ್ ಮಹಲಾಕ್ ಭೇಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್’ಲ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕ್ರಮ್’ ಮ್ಹಣುನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.