ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಮುಖೆಲ್ಯಾಚಿ ಖುನಿ

Wednesday 18 Oct 2017 5:22pm
ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್.  ಮುಖೆಲ್ಯಾಚಿ ಖುನಿ
 

ಲುಧಿಯಾನಾ: ಮೊಟರ್ ಸೈಕಲಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ವ್ಯೆಕ್ತಿಂನಿ ಕೈಲಾಸ್’ನಗರಾಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ್ ಸಂಘಾಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಕ್, ರವೀಂದರ್ ಗೋಸೈನ್ ಹಾಕಾ ಗುಳೊ ಮಾರ್ನ್ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಯಾ. 

ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಶಾಖೊ ಮುಗ್ದುನ್ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಹೆಂ ಘಡ್ಲಾ. ಗೊಸೈನ್ ಥಂಯ್ಸರ್’ಚ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ ಆನಿಂ ಗುಳೊ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆ ವ್ಯೆಕ್ತಿ ಪೊಳ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಕಳಯ್ಲಾ. 

ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ನಗರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯಶ್ಗಿರಿ ಹಾಣೆಂ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಖಂಡನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸುನ್, “ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್ಂಚ್ ಅಶೆಂ ಕೆಲಾ” ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣೆಂ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ಲಾ. “ಸಂಘಾಚೆಂ ಸಮವಸ್ತ್ರ್ ನ್ಹೆಸುನ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಸರ್ತಾನಾಚ್ ತಾಚಿ ಖುನಿ ಜಾಲ್ಯಾ“ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.