ಕುಮಟಾ: ಬರ್ಗಿಂತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಡಿಕ್ಕಿ, ಲೋಕ್ ಆಕಾಂತಾಂತ್

Tuesday 17 Oct 2017 8:25pm
ಕುಮಟಾ: ಬರ್ಗಿಂತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಡಿಕ್ಕಿ, ಲೋಕ್ ಆಕಾಂತಾಂತ್
 

ಕುಮಟಾ: ಕುಮಟಾ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಗಿಂತ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮ್ಹಾಮಾರ್ಗ್ 66 ಹಾಚೆರ್ ಗ್ಯಾಸಾಚೆಂ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಲೊರಿಯೆಕ್ ಆಪ್ಟಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಾಲಕ್ ಘಾಯೆಲಾ. ಟ್ಯಾಂಕರ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಪಲ್ಟಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆಕಾಂತ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಲೋಕ್ ಭಿಯೆಲೊ. 

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಗೊಂಯಾಂ ವಚುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಭಾರತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಪನಿಚೆಂ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಬರ್ಗಿಂತ್ ಲೊರಿಯೆಕ್ ಆಪ್ಟಾಲ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ಆಪ್ಟಾಲ್ಲ್ಯಾ ಫೊರ್ಸಾಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್’ಲ್ಲೆಂ. 

ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಪಡ್’ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕುನ್ ಘರಾ ನಿದುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವ್ಲಾ. ಸಕಾಳಿಂಚೊ ನಾಶ್ಟೊ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ರಾಂದ್ಣಿಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್ ರಾಂದ್ಣಿಕ್ ಉದಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಉಜೊ ಪಾಲ್ವಯ್ಲಾ. 

ಲೊರಿಯೆಚೊ ಚಾಲಕ್ ಗಂಭೀರ್ ರಿತಿನ್ ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾ. 

ಹಾಚ್ಯಾ ಆದಿಂ 2015 ಇಸ್ವೆಂತ್, ಬರ್ಗಿ ಘಾಟಾರ್ ಎಚ್.ಪಿ. ಕಂಪನಿಕ್ ಸೆರ್ವಾಲ್ಲೆಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಪಲ್ಟಿ ಜಾವ್ನ್, ತಾಂತ್ಲೆಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕ್ ಜಾವ್ನ್, 13 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿಂ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.