ಫೊರಿನ್ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಆಶೆನ್ 11 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೊ ಮಂಗ್ಳುರ್'ಚೊ ಯುವಕ್

Tuesday 17 Oct 2017 8:22pm
ಫೊರಿನ್ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಆಶೆನ್ 11 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೊ ಮಂಗ್ಳುರ್'ಚೊ ಯುವಕ್
 

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಶಾ ದಾಕೊವ್ನ್ ಎಕಾ ಯುವಕಾಕ್, ಎಕಾ ವಿದೇಶಿ ಯುವತಿನ್ ಮೋಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ. 

ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ ವೆಬ್’ಸೈಟಾರ್ ಆಪ್ಲೊ ವಿವರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಲ್ಕಿಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಯುವಕಾಕ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್’ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಯುವತಿನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಶಾ ದಾಕಯ್ಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಜಾಳಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡುನ್ ಹ್ಯಾ ಯುವಕಾನ್ ಸುಮಾರ್ 11.39 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾತ್. 

2017 ಜೂನಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಯುವಕಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ವಿವರ್ ವೆಬ್’ಸೈಟಾರ್ ಘಾಲ್ಲೊ. ಆದಿಂ ಸಿಂಗಾಪುರಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಯುವಕಾಕ್ ಎದೊಳ್’ಚ್ ಏಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಪೂಣ್ ಕಾರಣಾಂತರ್ ಜಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ವಿಚ್ಛೇದನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ, ಆನಿಂ ಅಶೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ ವೆಬ್’ಸೈಟಾರ್ ಆಪ್ಲೊ ವಿವರ್ ದಿಲ್ಲೊ. 

ವೆಬ್’ಸೈಟಾರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿವರಾಕ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ಲ್ಹ್ಯಾ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾರೀಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಯುವತಿನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಿಲ್ಲಿ, ಆನಿಂ ತಾಚ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಸಕ್ತ್’ಯೀ ದಾಕಯ್ಲಿ. ವೊಟ್ಸ್ಯಾಪಾರ್ ಸಂದೇಶ್ ಧಾಡ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾನ್, ಯುವಕಾಕ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಪೊವ್ಣೆಂ ದಿಲೆಂ, ಆನಿಂ ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮೈಕಲ್ ಎಂಟನಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಚೆಂ ಸಂಪರ್ಕ್’ಯೀ ತಾಕಾ ಕರ್ನ್ ದಿಲೆಂ. ಯುವಕಾನ್ ತಾಕಾ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ತಾನಾ ವೀಸಾಕ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಖರ್ಚ್ 26,560 ರುಪಯ್ ಧಾಡ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ಸೂಚನ್ ದಿಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಯುವಕಾನ್ ನೆಫ್ಟ್ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಪಯ್ಶೆ ಧಾಡ್ನ್ ದಿಲೆ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯುವಕಾಕ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಂನಿ ಕಾಂಯ್ ಸಂಬಂಧ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭದ್ರತಾ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ 83,000 ರುಪಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತೆಂಯೀ ಯುವಕಾನ್ ಧಾಡ್ನ್ ದಿಲೆಂ. 

ಅಶೆಂಚ್, ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾರೀಸ್, ಮೈಕಲ್ ಎಂಟನ್ ಆನಿಂ ಜೇಮ್ಸ್ ಬೆವೇನ್ ಹಾಣಿಂ ಕಾಜಾರ್, ಕಾಮ್ ಆನಿಂ ವೀಜಾ ಮ್ಹಣ್ ನೀಬ್ ದೀವ್ನ್ ಯುವಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಮಾರ್ 11.39 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಲುಟ್ಲೆ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮೋಸ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್’ಲ್ಲೆಂಚ್ ಯುವಕಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸೈಬರ್ ವಿಭಾಗಾಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲಾ ಆನಿಂ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ತನ್ಖಿ ಸುರ್ವಾತ್ಲಾ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.