“ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ಕುಮಕ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕ್ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಾಲಾ”

Tuesday 17 Oct 2017 8:17pm
“ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ಕುಮಕ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕ್ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಾಲಾ”
 

ಬೆಂಗ್ಳುರ್:  ಉಸ್ವಾಸಾಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಸಾಲುಮರ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅಪೋಲೊ ಸುಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ 4 ದೀಸ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲಿ, ಪೂಣ್ ತಿಚೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೊ ಖರ್ಚ್ ಭರುಂಕ್ ತಿಚೆವರ್ವಿಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತೇ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿಚ್ಯಾ ಪೊಸ್ಕ್ಯಾ ಪುತಾ ಉಮೇಶಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ. 

ಪರತ್ ಪರತ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಘೋಷಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಸಾಲುಮರ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾಲಾ, ಪೂಣ್ ತಿಚ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೆಂ ಬಿಲ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ, ಭಾಂಗಾರಾಚಿಂ ಪದಕಾಂ ಆಡವ್ ದವರ್’ಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾ. 

ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಕಾರ್ಪೋರೇಟರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ಭಾಂಗಾರಾಚಿಂ ಪದಕಾಂ ಸೊಡೊಂವ್ಕ್ ಜಾಲಿಂ, ಆನಿಂ ಸಂಸದ್ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹಾಣೆಂ ತಿಚೊ ವಯ್ಜಕೀಯ್ ಖರ್ಚ್ ಭರ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ತಿಮ್ಮಕ್ಕಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ಬಜೆಟಾಂತ್ ಕರೊಡಾಂನಿ ರುಪಯ್ ಘೋಷಿತ್ ಕರ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಹೆಂ ಘೋಷಣ್ ಫಕತ್ ಕಾಗ್ದಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಉರ್ಲಾ ಆನಿಂ ಖಂಚ್ಯೆಯ್ ಅನುಷ್ಟಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ ತರೀ ಲೊಕಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಾಂಕ್ಡ್ಯಾ ನದ್ರೆನ್ ಪಳೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಂ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. 

ಸಾಲುಮರ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಆಮ್ಕಾಂ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ತಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಆದರ್ಶ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾ ವಿಶಿಂ ಶಿಕಯ್ತಾತ್. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ತಿಚಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಾ ಕರ್ಚಿ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಗರ್ ಸಂರಕ್ಷಕ್ ವಿಜಯ್ ನಿಶಾಂತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.