ಆಮ್ಚೆಂ ಝುಜ್ ಆರುಷಿ ಖಾತಿರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸುಟ್ಕೆಕ್ ನ್ಹಯ್: ತಲ್ವಾರ್ ಕುಟಮ್

Tuesday 17 Oct 2017 8:10pm
ಆಮ್ಚೆಂ ಝುಜ್ ಆರುಷಿ ಖಾತಿರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸುಟ್ಕೆಕ್ ನ್ಹಯ್: ತಲ್ವಾರ್ ಕುಟಮ್
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: 2008 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆ ಆರುಷಿ ಆನಿಂ ನೇಪಾಳ್ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಹಾಯಕ್ ಹೇಮರಾಜ್ ಬಂಜಡೆ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಖುನಿಯೆ ಪ್ರಕರಣಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ರಾಜೇಶ್ ಆನಿಂ ನುಪುರ್ ತಲ್ವಾರ್ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೊಡ್ತಿನ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಆರೋಪ್’ಮುಕ್ತ್ ಕೆಲಾ. 

ಪಾಟ್ಲಿಂ ಚ್ಯಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಜೈಲಾಂತ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಕಾಲ್ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್’ಲ್ಲಿ. ನೊಯ್ಡಾಚ್ಯಾ ಜಲವಾಯು ವಿಹಾರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ನುಪುರಾಚ್ಯಾ ಪೋಶಕಾಂಚ್ಯಾ ಫ್ಲ್ಯಾಟಾಂತ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಲಾಗಿಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ರಾಜೇಶ್ ತಲ್ವಾರ್ ಹಾಚೊ ಭಾವ್ ದಿನೇಶ್ ತಲ್ವಾರ್ – “ಹ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುಟ್ಕೆ ಖಾತಿರ್ ಝುಜ್ಚ್ಯಾ ವರ್ನಿಂ ಚಡ್, ಆರುಶಿಚ್ಯಾ ಮಾಣ್ಸುಗೆಕ್ ಲಾಗ್’ಲ್ಲೊ ಬದ್ಲಾಮ್ ಕಾಡ್ಚೊ ಆಮ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲೊ.” 

ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ನ್ಯಾಯ್ ಮೆಳ್ಳಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.