ಆಯುರ್ವೇದಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ’ಆರೋಗ್ಯ್ ಕ್ರಾಂತಿ’ ಕರ್ಚೊ ವೇಳ್ ಆಯ್ಲಾ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

Tuesday 17 Oct 2017 8:06pm
ಆಯುರ್ವೇದಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ’ಆರೋಗ್ಯ್ ಕ್ರಾಂತಿ’ ಕರ್ಚೊ ವೇಳ್ ಆಯ್ಲಾ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿನ್ ಆಜ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಆಯುರ್ವೇದ್ ಸಂಸ್ಥೊ ದೇಶಾಕ್ ಅರ್ಪಣ್ ಕೆಲೆಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಆಯುರ್ವೇದ್ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ತಾಣೆಂ ಹ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೆಂ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕೆಲೆಂ. "ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಆಯುರ್ವೇದ್ ಆಸ್ಪತ್ರ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಆಯುಶ್ ಇಲಾಖೊ ಹ್ಯೆ ದಿಶೆನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ” ಮ್ಹಣ್ ಮೋದಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. 

“ದೇಶಾಂತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಡುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಇತಿಹಾಸಾಕ್ ಆನಿಂ ಸಂಪ್ರದಾಯಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಆನಿಂ ಗೌರವ್ ಆಮಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಫಾವೊ. ಆಮ್ಚೊ ದೇಶ್ ಗುಲಾಮ್’ಪಣಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ್, ಆಮ್ಚೆಂ ವೈಗ್ಯಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾನ್, ಆಮ್ಚೆಂ ಆಯುರ್ವೇದ್ ಆನಿಂ ಯೋಗ ಹಾಕಾ ಕೀಳ್ ರಿತಿನ್ ಪಳೆತಲೆ. ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಚಿ ಸಕತ್ ತೆ ವಳ್ಕುಂಕ್ ಸಕ್ಲೆನಾಂತ್” ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. 

“ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧರ್ಲಾ ಆನಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೊ ವೈಭವ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಪಾಚಾರ್ನ್ ಆಸಾ. ಹಿ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್” ಮ್ಹಣುನ್’ಯೀ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. 

“ಆಯುರ್ವೇದ್ ಫಕತ್ ವಯ್ಜಕೀಯ್ ವಿಗ್ಯಾನ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಂತುಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಸರ್ ಆನಿಂ ಸಮಾಜೆ ಥಂಯ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೊ ಹುಸ್ಕೊಯೀ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಸಾರ್ವ್’ಜನಿಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಕ್ ಆಯುರ್ವೇದ್ ಆನಿಂ ಯೋಗ ವಿಶಿಂ ದಬಾವ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.