ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ 10 ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್: ಖಾದರ್

Tuesday 17 Oct 2017 8:01pm
ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ 10 ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್: ಖಾದರ್
 

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಭೋವ್ ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ಜೆವಣ್-ಖಾಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸರ್ವ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ, ತಾಲೂಕ್ ಕೇಂದ್ರಾಂನಿ ಸುರ್ವಾತುಂಕ್ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾನ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆಸುನ್, ತ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಒಟ್ಟುಕ್ 10 ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಜನೆರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾತಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಚಿವ್ ಯು. ಟಿ. ಖಾದರ್ ಹಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾ. 

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ 5, ಉಳ್ಳಾಲಾಂತ್ 1, ಬಂಟ್ವಾಳ್, ಪುತ್ತೂರ್, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕ್ ಕೇಂದ್ರಾಂನಿ ಎಕೇಕ್ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾತಲೆಂ ಆನಿಂ ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಜಾಗೊ ಪಳೊವ್ನ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಸಂಸ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣುನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. 

ಸರ್ವ್ ಕ್ಯಾಂಟಿನಾಂ ಎಕಾಚ್ ರಿತಿರ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ತಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. 45,000 ಥಾವ್ನ್ 1 ಲಾಖ್ ಜಣ್'ಸಂಖೊ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ 500 ಜಣಾಂಕ್ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ತಾ ಕೆಲ್ಯಾರ್ 25,000 ಥಾವ್ನ್ 45,000 ಜಣ್'ಸಂಖೊ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ 300 ಲೊಕಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ತಾ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. 

ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆಂವ್ಚೆಂ ಖಾಣ್-ಜೆವಣ್ಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಕ್ಯಾಂಟಿನಾಂನಿ ಲಾಭ್ತಲೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟಿನಾಕ್ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಲಗ್ತಿ ಕರ್ಚೊ ವಿಚಾರ್ ಸರ್ಕಾರ್’ಚ್ ಪಳೊವ್ನ್ ಘೆತಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಲೊಕಾಚೆರ್ ಭೊರ್ ಪಡ್ಚೊನಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿಚ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಅನುದಾನಾಖಾಲ್ ಹಿಂ ಕ್ಯಾಂಟಿನಾಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.