ಲೊರಿ ಮುಷ್ಕರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್; ಸುಮಾರ್ 2000 ಕರೊಡ್ ರುಪಯ್ ವ್ಹಯ್ವಾಟಾಕ್ ನಷ್ಟ್

Tuesday 10 Oct 2017 7:24pm
ಲೊರಿ ಮುಷ್ಕರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್; ಸುಮಾರ್ 2000 ಕರೊಡ್ ರುಪಯ್ ವ್ಹಯ್ವಾಟಾಕ್ ನಷ್ಟ್
 

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಸಬಾರ್ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಮುಖಾರ್ ದವರ್ನ್ ದೇಶ್’ಭರ್ ಚಲುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಲೊರಿ ಮುಷ್ಕರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸುಮಾರ್ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ಕರೊಡಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಹಯ್ವಾಟಾಕ್ ನಷ್ಟ್ ಜಾಲಾ. ಎಕಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ 150 ಕರೊಡಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ನಷ್ಟ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಅಂದಾಜ್ ಆಸಾ. 

ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಸೊಡ್ನ್ ಹೇರ್ ವಸ್ತುಂಚೆಂ ಸಾಗ್ವಣ್ ರಾವಯ್ಲ್ಯಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಹಾಮಾರ್ಗಾಂನಿ ಲೊರಿಯೆಂಚೊ ಸಂಚಾರ್ ರಾವ್ಲಾ. ಸುಮಾರ್ 80% ವ್ಹಯ್ವಾಟ್ ಬಂದ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಲೊರಿ ಮ್ಹಾಲಕ್, ಚಾಲಕ್ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಷಣ್ಮುಗಪ್ಪ ಹಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾ. 

ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಜ್ಯಾರಿ, ಡೀಸೆಲಾಚ್ಯಾ ಮೊಲಾಂತ್ ಚಡ್ಣಿಂ, ರಸ್ತ್ಯಾ ಸಂಚಾರ್ ಇಲಾಖ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂಚಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆನಿಂ ಹೇರ್ ಸಬಾರ್ ವಿಷಯ್ ಮುಖಾರ್ ದವರ್ನ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಹೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಚಲುನ್ ಆಸಾ. ಸರ್ಕಾರ್ ಕಾನ್ ಹಾಲಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿಕೀ ತೀವ್ರ್ ರಿತಿನ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಚಲ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.