ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಡುಂಕ್ ವಚುನ್, ರೈಲಾ ಪಂದಾ ಪಡುನ್ ಯುವಕಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

Tuesday 3 Oct 2017 8:32pm
ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಡುಂಕ್ ವಚುನ್, ರೈಲಾ ಪಂದಾ ಪಡುನ್ ಯುವಕಾಂಚೆಂ ಮರಣ್
 

ರಾಮನಗರ: ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ ರೈಲಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಡುಂಕ್ ವಚುನ್, ರೈಲಾ ಪಂದಾ ಪಡುನ್ ತೇಗ್ ಯುವಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್-ಬಿಡದಿ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಂಡರ್’ಲಾ ಲಾಗಿಂ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಘಡ್ಲಾ. 

ಸಾಂಕೊವಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೈಕಾರ್ ವಚುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಯುವಕಾಂನಿ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ರೈಲ್ ಪಳೆವ್ನ್, ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್ ರೈಲಾ ಪಾಟ್ಯಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮೈಸೂರಾಕ್ ವಚುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ರೈಲಾ ಪಂದಾ ಆಕಸ್ಮಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಡುನ್, ಥಂಯ್ಸರ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. 

ರೈಲ್ ಆಪ್ಟಾಲ್ಲ್ಯಾ ಫೊರ್ಸಾಕ್ ಕುಡಿ ಕುಡ್ಕೆ ಜಾವ್ನ್, ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಮೆಳಾನಾ, ಪೂಣ್ ತೆಗೀ 22 ಥಾವ್ನ್ 23 ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ಲೆ ತರ್ನಾಟೆ ಜಾವ್ನಾಸುನ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ತೆಂ ಬೆಂಗ್ಳುರ್'ಚ್ಯಾ ವಂಡರ್ಲಾಕ್ ಪ್ರವಾಸಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಬಿಡದಿ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಆನಿಂ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ರೈಲ್ವೇ ಪೊಲೀಸಾಂನಿ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಭೇಟ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಪಾಸ್ಣಿಂ ಕೆಲಾ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.