ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲಾಚೆರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ಪಾದ್ ಶುಲ್ಕ್ ತಿರ್ವ್ಯಾಂತ್ ದೆವ್ಣಿಂ

Tuesday 3 Oct 2017 8:22pm
ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲಾಚೆರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ಪಾದ್ ಶುಲ್ಕ್ ತಿರ್ವ್ಯಾಂತ್ ದೆವ್ಣಿಂ
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲಾಚೆರ್ ಆಸ್ಚೊ ಉತ್ಪಾದ್ ಶುಲ್ಕ್ ತಿರ್ವೊ ಲೀಟರಾಕ್ 2 ರುಪಯ್ ಲೆಕಾರ್ ದೆಂವಯ್ಲಾ, ಆನಿಂ ಆಜ್ ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ತೆಂ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಯೆತಲೆಂ. 

ಹ್ಯಾ ದೆಂವ್ಣಿಂ ವರ್ವಿಂ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಷ್ಟ್, ಸರ್ಕಾರ್ ಭರ್ತಿ ಕರ್ತಲೊ. 

ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಬರೆಂಪಣಾಚ್ಯಾ ನದ್ರೆನ್ ಹೆಂ ಕ್ರಮ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಂತ್ರಾಲಯಾನ್ ಕಳಯ್ಲಾ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.