ಮೋದಿ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾಕೀ ವ್ಹಡ್ಲೊ ನಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ'ಕ್ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಚೆಂ ಖಡಕ್ ವೊರ್ನಿಂಗ್!

Tuesday 3 Oct 2017 8:18pm
ಮೋದಿ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾಕೀ ವ್ಹಡ್ಲೊ ನಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈಕ್ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಚೆಂ ಖಡಕ್ ವೊರ್ನಿಂಗ್
 

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾಕೀ ವ್ಹಡ್ಲೊ ನಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್ ವಿವಾದಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ವಿರೋಧ್ ಬಿ.ಜಿ.ಪಿ. ರಾಗಾನ್ ಪೆಟ್ಲಾ. 

ಭೆಶ್ಟೆಂ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್ ಅಶೆಂ ಉಲಯ್ನಾಕಾತ್. ಪ್ರಚಾರ್ ಜೊಡ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಪಿಶೆಂಪಣ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಖಂಚ್ಯೆಯಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ ಸೆರ್ವಾಯಾ. ಪೂಣ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನಿಚ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಅವ್ಮರ್ಯ್ಯಾದ್ ದಾಕೊಂವ್ಚೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮರ್ಯಾದೆಕ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಬಿ.ಜಿ.ಪಿ. ನಾಯಕಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾ. 

ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಜೋಡ್ ಪತ್ರಿಕಾ  ಪ್ರಕಾಶನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸದ್ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಆನಿಂ ಆದ್ಲೊ ಸಚಿವ್ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಂಣಿಂ ನಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ವಿರೋಧ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಉಲೊವ್ನ್, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಚಿ ಟೀಕಾ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆಪುಣ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಜಾತಲೊಂ ಆನಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಮೆಳ್ತಲೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಚಿಂತಾತ್. ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿಚಿ ಟೀಕಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ತುಮಿ ಕಾಳೆಂ ಸಾರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ವಿರೋಧ್ ಉಲಯ್ಲಿ. 

ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೋದಿನ್ ಏಕ್’ಯೀ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ, ಯಶಸ್ವಿ ರಿತಿನ್ ಆಡಳ್ತೆ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆಶಾಕ್ ಸಂಸಾರಾನ್ ಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಂ ಕೆಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಕ್ ವೆತಾ ಮ್ಹಣುನ್’ಯೀ ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.