ಪತಾಂಜಲಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಫುಡ್ಲೊ ವಾರೀಸ್'ದಾರ್ ಘೋಷಣ್

Saturday 30 Sep 2017 8:21pm
ಪತಾಂಜಲಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಫುಡ್ಲೊ ವಾರೀಸ್'ದಾರ್ ಘೋಷಣ್
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಂಕ್ ಪಂಥಾಹ್ವನ್ ದೀವ್ನ್ ದೆಶಾಂತ್ ವೆಗಾನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜೊಡ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಪತಾಂಜಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಪತಾಂಜಲಿ ದೆಶಾಚೊ ನಂ.1 ಸಂಸ್ಥೊ ಜಾವ್ನ್ ರೂಪಿತ್ ಕರ್ಚೊ ವಿಶ್ವಾಸ್, ಯೋಗ್’ಗುರು ರಾಮ್’ದೇವ್ ಹಾಚೊ. 

ಆತಾಂ ರಾಮ್’ದೇವಾನ್ 10 ಹಜಾರ್ ಕರೋಡ್ ಮೊಲಾಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಮುಕ್ಲೊ ವಾರೀಸ್'ದಾರ್ ಕೊಣ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಘೋಶಿತ್ ಕೆಲಾ. ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ತರ್ಬೇತಿ ಜೊಡ್ನ್ ಆಸ್ಚೆ 500 ಜಣ್ ಸಾಧುಚ್ ಪತಾಂಜಲಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೆ ಫುಡ್ಲೆ ವಾರೀಸ್'ದಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾ. 

ಪ್ರಸ್ತುತ್ 45 ಹಜಾರ್ ಕರೊಡಾಂಚೊ ವ್ಹಯ್ವಾಟ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪತಾಂಜಲಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ 4 ವರ್ಸಾಂನಿ 1 ಲಾಖ್ ಕರೊಡಾಂಚೊ ವ್ಹಯ್ವಾಟ್ ಚಲೊಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ಆಸಾ. ಹರಿದ್ವಾರ್, ತೇಜ್ಪುರಾಂತ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಖಾಣ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚಿಂ ಘಟಕಾಂ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ನೊಯ್ಡಾ, ಇಂದೊರ್ ಆನಿಂ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಘಟಕಾಂ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಯೋಜನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸಾ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.