ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಬಜಾರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಚಾಲ್ತೆಕ್

Wednesday 27 Sep 2017 2:09pm
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಬಜಾರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಚಾಲ್ತೆಕ್
 

ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದನ್ಪಾರಾಂ 3 ವೊರಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ದಫ್ತರಾಚ್ಯಾ ಆವರಣಾಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಜು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಮಾನೇಸ್ತ್ ಬಿ. ಎಚ್. ಖಾದರ್ ಹಾಣೆಂ ಪಾಚ್ವೊ ಬಾವ್ಟೊ ದಾಕೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಬಜಾರ್ ವ್ಯಾನಾಚೊ ಸಂಚಾರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಚಾಲು ಕೆಲೊ. 

ಮಾನಾಧಿಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿನ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ಸಬಾರ್ ಇಲಾಖ್ಯಾ ಆನಿಂ ಅಕಾಡೆಮಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಯೋಜನ್ ಮುಂದರುನ್ ವರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಶ್ರೀ ಆರ್. ಪಿ. ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಬಜಾರ್ ಯೋಜನ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೊ ಆದ್ಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಹಾಣೆಂ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ಸಾಂದೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಭು ಕುಂಬ್ಳೆ, ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರ್ ಬಂಡರ್ಕರ್ ಪುತ್ತೂರ್, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಡಾ. ಬಿ. ದೇವದಾಸ್ ಪೈ ಆನಿಂ ದಫ್ತರಾಚೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ. 

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಹೆಂ ವಾಹನ್ ಅಂಕೋಲಾ, ಕಾರ್ವಾರ್, ದಾಂಡೇಲಿ, ಧಾರವಾಡ ಆನಿಂ ಹೇರ್ ಶಹರಾಂನಿ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಲೆಂ ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪುಸ್ತಕಾಂ ವಾಚ್’ಚೆಂ ಆನಿಂ ವಿಕ್ರ್ಯಾಪಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಘಟಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಲೆಂ. 

Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.