ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಥಂಡ್ ಪೀವನ್ ಮ್ಹಣುನ್ ವೀಕ್ ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

Thursday 28 Sep 2017 9:11pm
ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಥಂಡ್ ಪೀವನ್ ಮ್ಹಣುನ್ ವೀಕ್ ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಮರಣ್
 

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಆಚರಣಾ ವೆಳಾರ್ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಥಂಡ್ ಪೀವನ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ವೀಕ್ ಪಿಯೆವ್ನ್, ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್'ಚ್ಯಾ ಕೆ. ಆರ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತೆಂತ್ ಘಡ್ಲಾ. 

ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆ ಭುರ್ಗೆ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಮುಳಾಚೆ ಜಾವ್ನಾಸುನ್, ನವ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಆರ್ಯನ್ ಸಿಂಗ್ ಆನಿಂ ನವ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಸಾಹಿಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಆನಿಂ ಅಂಜು ಸಿಂಗ್ ಜೊಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಆರ್ಯನ್ ಸಿಂಗಾಚೊ ಜಲ್ಮಾ ದೀಸ್ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲೊ. ಶಂಕರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿನ್ ಘರಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆರ್ಯನಾನ್ ಥಂಡ್ ಪೀವನ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಏಕ್ ವಿಕಾಳ್ ವಸ್ತ್ ಸಾಹಿಲಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ರಾತಿಂ ಪಿಯೆಲ್ಲೊ. 

ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೊಗೀ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬಿಗಡ್ಲಿ ಆನಿಂ ಪೋಶಕಾಂನಿ ತಾಂಕಾಂ ಎಕಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲೆಂ, ಪೂಣ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಫಲ್ ಜಾವ್ನ್ ದೊಗೀ ಭುರ್ಗೆ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಕಸಲೆಂ ವಿಕಾಳ್ ವಸ್ತ್ ಸೆಂವ್’ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಎದೊಳ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ. 

ಕೆ.ಆರ್.ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.