ಸರ್ಕಾರಿ ಸವ್ಲತಾಯೆ ಖಾತಿರ್ ಆಧಾರ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಆವ್ದಿ ವಿಸ್ತರಣ್

Thursday 28 Sep 2017 9:08pm
ಸರ್ಕಾರಿ ಸವ್ಲತಾಯೆ ಖಾತಿರ್ ಆಧಾರ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಆವ್ದಿ ವಿಸ್ತರಣ್
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನ್ ಆನಿಂ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಖಾತಿರ್ ಆಧಾರ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ದಸಂಬರ್ 31 ಪರ್ಯಾಂತ್, ತೀನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆವ್ದಿ ವಿಸ್ತಾರಾಂವ್ಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲಾ.

ಆಧಾರ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಜಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹೆಂ ನಿಯಮ್ ಲಾಗು ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೊನಿಕ್ ಆನಿಂ ಮಾಹೆತ್ ತಂತ್ರ್’ಜ್ಞಾನ್ ಸಚಿವಾಲಯಾನ್ ಕಳಯ್ಲಾ. 

ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಕ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ರಾಂದ್ಪಾ ಅನಿಲ್, ಚಿಮ್ಣೆತೆಲ್ ಆನಿಂ ಭರ್ಶಿಕ್ ಸಾರೆಂ ಹಾಚ್ಯೆರ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಪಡಿತರ್ ವಿತರಣ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆನಿಂ ಎಮ್.ಜಿ.ಎನ್., ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಇ. ಸೆರ್ವುನ್ ಒಟ್ಟುಕ್ 35 ಸಚಿವಾಲಯಾಂಚ್ಯಾ 135 ಯೋಜನಾಂಕ್ ಹೆಂ ನಿಯಮ್ ಲಾಗು ಜಾತಾ. 

ಹಾಚ್ಯಾ ಆದಿಂ, ಆಧಾರ್ ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಸಪ್ತಂಬರ್ 30 ತಾರಿಕೆ ಭಿತರ್ ತೆಂ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಸೂಚನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.