ದುಸ್ರ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್’ಯೀ ಎಂಬುಲೆನ್ಸಾರ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲಿ ಆವಯ್

Thursday 28 Sep 2017 9:02pm
ದುಸ್ರ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್’ಯೀ ಎಂಬುಲೆನ್ಸಾರ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲಿ ಆವಯ್
 

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಕಡಬಾಂತ್ ಪ್ರಸುತ್ಪಣಾಚೆ ಕಠೀಣ್ ದುಃಖಿನ್ ವಳ್ವಳುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ 108 ಎಂಬುಲೆನ್ಸ್ ವಾಹನಾರ್ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲಾ. 

ಕೋಡಿಂಬಾಳ ಗ್ರಾಮಾಚ್ಯಾ ದಂಡುಗುರಿ ನಿವಾಸಿ ರವೀಂದ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಭವಾನಿ ಆನಿಂ ಭುರ್ಗೆಂ, ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ಆಸುನ್, ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಪುತ್ತುರ್'ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾ. ಭವಾನಿಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಬಾಂಳ್ತೆರ್’ಯೀ 108 ಎಂಬುಲೆನ್ಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ದುಸ್ರೆಂಯೀ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. 

ಸಪ್ತಂಬರ್ 28ವೆರ್, ಫಾಂತ್ಯಾರ್, ಪ್ರಸುತ್ಪಣಾಚಿ ದೂಖ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಭವಾನಿ, ಕಡಬ ಸಮುದಾಯ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ದಾಖಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಬಾರ್ ವೊರಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ದೊತೊರ್ ಯೇನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್, ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ನರ್ಸಾಂನಿ ತುರ್ತಾನ್ ತಿಕಾ 108 ಎಂಬುಲೆನ್ಸಾರ್ ಪುತ್ತುರಾಕ್ ಧಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ತಿ ಪದವು ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಪ್ರಸುತ್ ಜಾಲಿ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.