ಏಷ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಸೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಕಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ತಾವ್ಣೆಕ್ ಮೋದಿಚೆಂ ಆಗಮನ್!

Thursday 28 Sep 2017 8:59pm
ಏಷ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಸೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಕಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ತಾವ್ಣೆಕ್ ಮೋದಿಚೆಂ ಆಗಮನ್!
 

ಪಾವಗಡ: ತುಮಕೂರುಚ್ಯಾ ಪಾವಗಡಾಂತ್ ಉಬೆಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಏಷ್ಯಾಚೆಂ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಸೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಕಾಕ್ ಆಜ್ ಸಿ.ಎಮ್. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾನ್ ಭೇಟ್ ದೀವ್ನ್ ಪಾರ್ಕಾಚಿ ಕಾಮ್ಗಾರಿ ಪಳಯ್ಲಿ.

12 ಹಜಾರ್ ಎಕ್ರ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಕಾಂತ್ 2 ಹಜಾರ್ ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟಾಚೆಂ ಸೌರ್ ಸಕತ್ ಉತ್ಪಾದನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸುನ್, ಏಷ್ಯಾಂತ್’ಚ್ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಸೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಲೆಂ. 

ಸೋಲಾರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಸರ್ ಸ್ನೇಹಿ ಜಾವ್ನಾಸುನ್, ಹ್ಯಾ ಪಾರ್ಕಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಪಾವಗಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರಯ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮೊಲ್ ಯೆತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ಘಟಕಾ ವರ್ವಿಂ ಚ್ಯಾರ್ ಹಜಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕಾಮ್ ಲಾಭ್ತಲೆ, ಆನಿಂ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಯುವಕಾಂಕ್’ಯಿ ಹಾಂತುಂ ಕಾಮಾಂ ಮೆಳ್ತಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. 

ಸೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಕ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಕ್ ಏಕ್ ದೇಖ್ ಜಾವ್ನಾಸುನ್, ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್’ಯೀ ಹ್ಯೆ ಯೋಜನೆಕ್ ಮಾನುನ್ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಅಸಲಿಂ ಘಟಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸಲಹಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿಯೀ ಹ್ಯಾ ಸಾಧನಾ ವರ್ವಿಂ ಅಜಾಪ್ ಪಾವ್ಲಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಹಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಆತುರಾಯೆನ್ ರಾಕುನ್ ರಾವ್ಲಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.