ತರುಣ್ ತೇಜ್ಪಾಲ್ ವಿರೋಧ್ ರೇಪ್ ಚಾರ್ಜ್ – ನವೆಂಬರ್ 21ವೆರ್ ತನ್ಖಿ

Thursday 28 Sep 2017 8:57pm
ತರುಣ್ ತೇಜ್ಪಾಲ್ ವಿರೋಧ್ ರೇಪ್ ಚಾರ್ಜ್ – ನವೆಂಬರ್ 21ವೆರ್ ತನ್ಖಿ
 

ಪಣ್ಜೆಂ: ಫಾಮಾದ್ ಪತ್ರ್’ಕರ್ತ್, ತೆಹಲ್ಕಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಮುಖೆಲ್ ಸಂಪಾದಕ್, ತರುಣ್ ತೇಜ್ಪಾಲ್ ಹಾಣೆಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ ಸಹೊದ್ಯೋಗಿಚೆರ್ 2013 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರ್ನ್, ಲೈಂಗಿಕ್ ಉಪದ್ರ್ ದೀವ್ನ್, ತಿಕಾ ಅಕ್ರಮ್ ರಿತಿನ್ ಆಡಾವ್ನ್ ದವರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್, ತಾಚ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಗೋವಾ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ಲಾ. 

ತೇಜ್ಪಾಲಾ ವಿರೋಧ್ ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಸೆ.342 ಆನಿಂ 376 ಸಾಂಗಾತಾಂ ಸಬಾರ್ ಸೆಕ್ಷನಾಂನಿ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ಲಾ. ಹಾಕಾ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾವ್ನ್ ನವೆಂಬರ್ 21ವೆರ್ ತನ್ಖಿ ಸುರು ಜಾತಲಿ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯೆ ಸರ್ವ್ ಆರೋಪ್ ಫಟ್ ಮ್ಹಣುನ್ ತೇಜ್ಪಾಲ್ ಸಾಂಗುನ್ ಆಸಾ. ಗೊಂಯಾಂ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಆಪ್ಣಾ ವಿರೋಧ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಆರೋಪ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕರಿನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೇಜ್ಪಾಲಾನ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಮುಂಬಯ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಕೇಝ್ ಘಾಲ್ಯಾ. 

ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ತನ್ಖೆಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಮುಂಬಯ್ ಊಂಚ್ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಪಣ್ಜೆ ವೆದಿ ಮುಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅರ್ಜೆಚಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸ್ತಿತಿ ವರ್ದಿ ವಿಚಾರ್ಲಾ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.