’ಒಪರೇಶನ್ ಸ್ಮಾಯ್ಲ್’ - 70 ಹಜಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ರಕ್ಷಣ್

Wednesday 27 Sep 2017 4:03am
’ಒಪರೇಶನ್ ಸ್ಮಾಯ್ಲ್’ - 70 ಹಜಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ರಕ್ಷಣ್
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ಕೇಂದ್ರ್ ಗೃಹ್ ಸಚಿವಾಲಯಾಚ್ಯಾ ’ಒಪರೇಶನ್ ಸ್ಮಾಯ್ಲ್’ ವಿಶೇಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 70 ಹಜಾರಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ರಕ್ಷಣ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಘರ್ ಖಾತ್ಯಾ ಮಂತ್ರಿ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾ. 

ಬಾಳ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಎಕಾ ವಿಚಾರ್ ಸಾತ್ಯಾಂತ್ ಉಲೊವ್ನ್ “2022 ವೆಳಾರ್ ದೇಶಾಕ್ ಬಾಳ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮುಕ್ತ್ ಕರ್ಚೊ ಧ್ಯೇಯ್ ಆಸಾ” ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ.

2015 ಜನೆರಾಂತ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಯೋಜನಾಂತ್, ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ರಕ್ಷಣ್ ಕರ್ನ್, ತಾಂಕಾಂ ಪುನರ್’ವಸ್ತಿ ದಿಂವ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ. 

PENCIL (Platform for Effective Enforcement for No Child Labour) ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಜಾಳಿಜಾಗೊ, ಘರ್ ಖಾತ್ಯಾ ಮಂತ್ರಿ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಣೆಂ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕೆಲೆಂ. ಹಾಂತುಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿಂ ಸೊದ್ನಾಂ, ದೂರ್, ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಬಾಳ್ ಕಾಮೆಲಿ ಯೋಜನ್ ಆನಿಂ ಹೇರ್ ಮಾಹೆತ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.