ಶ್ರೀ ಚರಣ್’ದಾಸ್ ಮಲ್ಯ ಹಾಕಾ ’ಸಂಗೀತ್ ಮಹಾನ್’ ಬಿರುದ್ ಪ್ರದಾನ್

Wednesday 27 Sep 2017 3:58am
ಶ್ರೀ ಚರಣ್’ದಾಸ್ ಮಲ್ಯ ಹಾಕಾ ’ಸಂಗೀತ್ ಮಹಾನ್’ ಬಿರುದ್ ಪ್ರದಾನ್
 

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚಿ ಸುಮೇಳ್ ಗಾಯಾನ್ ಮಂಡಳಿ, ಅಕ್ತೋಬರ್ 1, 2017ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ 190ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಂತ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾ. 

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ’ಸುಮೇಳ್’ ಆನಿಂ ’ಬ್ಲೂ ಏಂಜಲ್ಸ್’ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಮ್ಯಾ ಗಾಯಾನ್ ಆನಿಂ ಯುವ ಕಲಾಕಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ – ರೂಬನ್ ಮಚಾದೊ (ಪಿರ್ಲುಕ್/ಹಾರ್ಮೊನಿಕಾ-ಗಿತಾರ್), ಕೆನ್ನಿ ಪಿರೇರಾ (ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫೋನ್), ಸಮರ್ಥ್ ಶೆಣಯ್ (ಪಿರ್ಲುಕ್-ಫ್ಯೂಶನ್) ಆನಿಂ ಓಶಿನ್ ತಿಯೊದೋರ್ (ಹಾರ್ಮೊನಿಕಾ-ಗಿತಾರ್) - ವ್ಹಾಜಂತ್ರಾಂ ಸಂಗೀತ್ (instrumental music) ಆಸ್ತಲೆಂ. 

ಸಂಪ್ರದಾಯಾಂ ಪ್ರಕಾರ್, ಸಂಗೀತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರ್ತಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ’ನಾಯ್ಟ್’ (ಅಶೋಕ್-ಚರಣ್ ನಾಯ್ಟ್) ಪ್ರಕಾರಾಚಿ ವಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ; ಸಬಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ, ತುಳು ಆನಿಂ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕಾಂಕ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ; ವಿವಿಧ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ, ತುಳು ಆನಿಂ ಕನ್ನಡ ಚಲ್’ಚಿತ್ರಾಂಚೆಂ ಸಂಗೀತ್ ರಚ್’ಲ್ಲ್ಯಾ; ಸಬಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೊವ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೀ ಚರಣ್’ದಾಸ್ ಮಲ್ಯ ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ’ಸಂಗೀತ್ ಸನ್ಮಾನ್’ ಹಾಕಾ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾ. ತಾಕಾ ’ಸಂಗೀತ್ ಮಹಾನ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬಿರುದ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕರ್ತಲೆ. 

ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್. ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೆಂ ಆಪೊವ್ಣೆಂ ಆಸಾ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.