ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಗಾವ್ಪಿಣ್ ಮಾಣಿಕ್ ಭಿಡೆ ಹಿಕಾ ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

Wednesday 27 Sep 2017 3:55am
ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಗಾವ್ಪಿಣ್ ಮಾಣಿಕ್ ಭಿಡೆ ಹಿಕಾ ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
 

ಮುಂಬಯ್: ಫಾಮಾದ್ ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಗಾವ್ಪಿಣ್ ಮಾಣಿಕ್ ಭಿಡೆ ಹಿಕಾ 2017-18ವ್ಯಾ ಪಂಡಿತ್ ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾ.

ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕಲಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೆ ಹ್ಯೆ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಂತ್ 5 ಲಾಖ್ ನಗ್ದೆನ್, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಲಕ್ ಆನಿಂ ಸನ್ಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ಆಟಾಪ್ತಾ. 

1935 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕೊಲ್ಹಾಪುರಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲಿ ಭಿಡೆ ಜೈಪುರ್-ಅತ್ರೋಲಿ ಘರಾನ್ಯಾಚಿ ಗಾವ್ಪಿಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಫಾಮಾದ್ ಗಾವ್ಪಿಣ್ ದೆವಾಧೀನ್ ಕಿಶೋರಿ ಅಮೋನಕರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ತಿಣೆಂ ಆಪ್ಲೊ ಸಂಗೀತ್ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕೆಲಾ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.