ನಿವೃತ್ತೆಕ್ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಬಂಧನ್!

Wednesday 27 Sep 2017 3:51am
ನಿವೃತ್ತೆಕ್ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಬಂಧನ್!
 

ಹೈದ್ರಾಬಾದ್: ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಾಂತ್ಲೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ರಘುರಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಚ್ಯಾ ನಿವೃತ್ತೆಕ್ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ತಾನಾಂ ಆಂಧ್ರಾಚ್ಯಾ ಭ್ರಷ್ಟ್ರಾಚಾರ್ ನಿಗ್ರಹ್ ದಳಾನ್ ತಾಕಾ ಬಂಧಿ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾ. 

500 ಕರೊಡಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಮೊಲಾಚಿ ಆಸ್ತ್ ತಾಣೆಂ ಜೊಡ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಪ್ವಾದ್ ತಾಚೆರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ. ಗೊಲ್ಲವೆಂಕಟ ರಘುರಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ಪುರಸಭೆಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಇಲಾಖ್ಯಾಂತ್ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ. 

ಎ.ಸಿ.ಬಿ. ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಆಂಧ್ರಾಚ್ಯಾ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ, ವಿಜಯವಾಡ, ತಿರುಪತಿ ಆನಿಂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಿರಡಿಚ್ಯಾ 15 ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್, ಸೊಮಾರಾ ರಾತಿಂ ರೆಡ್ಡಿಕ್ ಬಂಧಿ ಕೆಲಾ. 

ಶಿರಡಿಂತ್ ಸಾಯಿ ಸೂರಜ್ ಕುಂಜ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹೋಟೆಲ್ ರೆಡ್ಡಿಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ವಿಜಯವಾಡ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಗೊನ್ನಾವರಾಂತ್ 300 ಎಕ್ರೊ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಜಾಗೊ ತಾಕಾ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ರೆಡ್ಡಿಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ 50 ಲಾಖ್ ನಗದ್ ಎ.ಸಿ.ಬಿ. ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಾ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.