ಪ್ರಧಾನಿಕ್ ಸಲಹಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಮಿತಿಕ್ ಬಿಬೇಕ್ ಮುಖೆಲಿ

Monday 25 Sep 2017 7:04pm
ಪ್ರಧಾನಿಕ್ ಸಲಹಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಮಿತಿಕ್ ಬಿಬೇಕ್ ಮುಖೆಲಿ
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ನೋಟ್ ಬಂಧ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪ್ರಗತೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಉಲೊವ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿನ್ ಏಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಾ. ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕರ್ನ್ ಬಿಬೇಕ್ ದೆಬೊರಾಯ್ ಹಾಕಾ ಸಮಿತಿಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಕೆಲಾ. 

ದೆಶಾಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ, ವಾಡಾವಳ್, ಉಣೆಂಪಣ್, ಪರಿಹಾರ್, ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಕ್ರಮಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆನಿಂ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಪ್ರಧಾನಿಕ್ ಸಲಹಾ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಹ್ಯೆ ಸಮಿತಿಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಉದ್ದೇಶ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. 

ಹ್ಯೆ ಸಮಿತಿಂತ್ ಬಿಬೇಕ್ ದೆಬೊರಾಯ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಸಾಂದೆ ಸುರ್ಜಿತ್ ಭಲ್ಲಾ, ರಥಿನ್ ರಾಯ್, ಅಶಿಮಾ ಗೋಯಲ್ ಆಸುನ್, ನೀತ್ ಆಯೋಗಾಚೊ ಪ್ರದಾನ್ ಸಲಹಾಗಾರ್ ರತನ್ ವಾತಲ್ ಹಾಕಾ ಸಾಂದೊ-ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಕೆಲಾ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.