ಹರ್ ಘರಾಂತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ್; ಸೌಭಾಗ್ಯ್ ಯೋಜನ್!

Monday 25 Sep 2017 6:54pm
ಹರ್ ಘರಾಂತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ್; ಸೌಭಾಗ್ಯ್ ಯೋಜನ್!
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿನ್ ’ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಸಹಜ್ ಬಿಜ್ಲಿ ಹರ್ ಘರ್ ಯೋಜನ್ (ಸೌಭಾಗ್ಯ್)’ ಆಜ್ ಘೋಷಿತ್ ಕೆಲಾ. ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಹರ್ ಘರಾಂತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯ್ ಆಸಾ ಕರ್ಚೆಂ ಹ್ಯಾ ಯೋಜನಾಚೊ ಶೆವೊಟ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. 

ಸೊಮಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿನ್ ದೆಲ್ಲಿಂತ್ ಪಂಡಿತ್ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉರ್ಜಾ ಭವನ್ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ, ತಾಣೆಂ ಸೌಭಾಗ್ಯ್ ಯೋಜನ್ ಘೋಶಿತ್ ಕೆಲೆಂ. 

ಹ್ಯಾ ಯೋಜನಾಚ್ಯೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಘರಾಕ್ 5 ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ಬಲ್ಪ್, ಫ್ಯಾನ್, ಬ್ಯಾಟರಿ ಲಾಭ್ತಲೆ. 2019, ಮಾರ್ಚ್ 31 ಭಿತರ್ ಸರ್ವ್ ಘರಾಂಕ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಹೆಂ ಯೋಜನ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾ. ಹೆಂ ಯೋಜನ್ 16,320 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ಮೊಲಾಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ 60% ಅನುದಾನ್ ಹ್ಯಾ ಯೋಜನೆಕ್ ಲಾಭ್ತಾ ತರ್, ರಾಜ್ಯಾಂನಿ 30% ಅನುದಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ರೀಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಉರ್’ಲ್ಲೆ 10% ಐವಜ್ ಭರ್ತಲೆ. 

2011ಚ್ಯಾ ಜಣ್’ಗಣನ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಹ್ಯಾ ಯೋಜನೆಕ್ ಕೋಣ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ನ್, ಎ.ಪಿ.ಎಲ್. ಕಾರ್ಡ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ 500 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಲಾಭ್ತಲೆ ಆನಿಂ ಬಿ.ಪಿ.ಎಲ್. ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಲಾಭ್ತಲೆ. 

ಎ.ಪಿ.ಎಲ್. ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಾ ಖಾತಿರ್ 10 ಕಂತಾಂನಿ ಪಯ್ಶೆ ಪಾವಿತ್ ಕರುಂಯೆತಾ. ಘರಾ-ಘರಾಂನಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಾಕ್ ಅರ್ಜ್ಯೊ ವಾಂಟ್ತಲೆ. ಗ್ರಾಮ್ ಪಂಚಾಯ್ತಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಅರ್ಜ್ಯೊ ಪಾಟಿಂ ಘೆಂವ್ಚ್ಯೊ, ಬಿಲ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ, ಬಿಲ್ ಪಾವ್ತಿ ಆನಿಂ ಹೇರ್ ಕಾಮಾಂನಿ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತಲೆ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.