ಎಂಜಿನಾಂತ್ ದೋಷ್: ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಮಾನಾನ್ ಕೆಲೆಂ ತುರ್ತ್ ಭುಂಯ್’ಸ್ಪರ್ಶ್

Thursday 21 Sep 2017 8:44pm
ಎಂಜಿನಾಂತ್ ದೋಷ್: ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಮಾನಾನ್ ಕೆಲೆಂ ತುರ್ತ್ ಭುಂಯ್’ಸ್ಪರ್ಶ್
 

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಮಂಗ್ಳುರ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾ ಥಾವ್ನ್ ದೋಹಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಮಾನಾಂತ್ ಎಂಜಿನಾಂತ್ ದೋಷ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುರ್ತ್ ಭುಂಯ್’ಸ್ಪರ್ಶ್ ಕೆಲೆಂ. 

ಸಪ್ತಂಬರ್ 21ವೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5.35ಕ್ ಬಜ್ಪೆ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್ ದೋಹಾ'ಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್’ಲ್ಲೆಂ. ಉಬುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಎಂಜಿನಾಂತ್ ದೋಷ್ ದಿಸುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೈಲೆಟಾನ್ ತಕ್ಷಣಾ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವುನ್ ಬಜ್ಪೆ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ವಿಮಾನ್ ದೆಂವಯ್ಲೆಂ. 

ತಾಂತ್ರಿಕ್ ದೋಷಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಮಾನಾಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ರದ್ದ್ ಕರ್ನ್, ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 5.30 ವೊರಾಂಚೆರ್ ಹೆಂ ವಿಮಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಕಳಯ್ಲಾ. 

ಮಂಗ್ಳುರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್, ವಿಮಾನಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಾಲೊ. ಅಪಾಯ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಪೈಲೆಟಾನ್ ವಿಮಾನ್ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ದೆಂವೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲೊ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.