ಪಬ್ಬಾಂತ್’ಯೀ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಖಡ್ಡಾಯ್!

Thursday 21 Sep 2017 8:28pm
ಪಬ್ಬಾಂತ್’ಯೀ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಖಡ್ಡಾಯ್!
 

ಹೈದ್ರಾಬಾದ್'ಚ್ಯಾ ಪಬ್ಬಾಂನಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಖಡ್ಡಾಯ್ ಕೆಲಾ. ಪಬ್ಬಾಕ್ ವೆತಲ್ಯಾಂನಿ ಖಡ್ಡಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ವಳ್ಕೆ ಚೀಟ್ ಆನಿಂ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ದಾಕಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆಲಾಂಗಣಾಚ್ಯಾ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖ್ಯಾನ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲಾ. 

ಗ್ರಾಹಕಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿ ಪ್ರಾಯ್ ಸಾಬೀತ್ ಕರುಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ದಾಕಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲಾ. 21 ವರ್ಸಾಂ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಪಬ್ಬಾಂನಿ ಪ್ರವೇಶ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖ್ಯಾನ್ ಸರ್ವ್ ಪಬ್ಬಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲಕಾಂಕ್ ಸುಚಯ್ಲಾ. 

17 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚಿ ಖುನಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೆಂ ಕ್ರಮ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಾ. ಪಬ್ ಆನಿಂ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಚೆಂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ನೊಂದಾವ್ಣಿ ಆನಿಂ ವಿವರ್ ದಾಖಲ್ ಕರುಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಯ್ಲಾ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.