ಸೊಭಾಯ್ ಹಿಚೆಂ ಬಂಡ್ವಾಳ್, ಕಾಜಾರ್ ಹಿಚೊ ಧಂದೊ?!

Tuesday 19 Sep 2017 7:48pm
ಸೊಭಾಯ್ ಹಿಚೆಂ ಬಂಡ್ವಾಳ್, ಕಾಜಾರ್ ಹಿಚೊ ಧಂದೊ?!
 

ತುಮಕೂರ್: ಗ್ರೆಸ್ತ್ ಮನ್ಶಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ತಾಂಕಾಂ ವಿಚ್ಛೇದನ್ ದೀವ್ನ್, ತಾಂಚಿ ಆಸ್ತ್ ಆನಿಂ ಪಯ್ಶೆ ಲುಟ್ತಲ್ಯಾ ಎಕೆ ಸ್ತ್ರಿಯೆ ವಿರೋಧ್ ತಿಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾನ್ ದೂರ್ ದಿಲಾ. 

ತುಮಕೂರ್ಚ್ಯಾ ಎಸ್.ಎಸ್. ಪುರಂ ನಿವಾಸಿ ಜಗದೀಶ್ ಹಾಣೆಂ ತಿಪಟೂರು ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಈಚನೂರು ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆ ವಿರೋಧ್ ತಾಣೆಂ ಅಸೊ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ಲಾ. 

ಆಪ್ಲಿ ಸೊಭಾಯ್ ಬಂಡ್ವಾಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಿ ಸ್ತ್ರೀ ಆದಿಂ ಲಿಂಗದೇವರು ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಕಾ ಡೈವೊರ್ಸ್ ದೀವ್ನ್, ತಾಚಿ ಆಸ್ತ್ ಆನಿಂ ಭಾಂಗಾರ್ ತಿಣೆಂ ಲುಟ್ಲಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಗದೀಶಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್’ಯೀ ತಿಣೆಂ ಅಶೆಂಚ್ ಕೆಲಾ. ಜಗದೀಶಾನ್ ತಿಕಾ ಆಸ್ತ್ ಬರೊವ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ವೊಗೆಚ್ ಬಸ್’ಲ್ಲೊ. 

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ತಿ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಆಸುನ್, ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಜಗದೀಶಾಚ್ಯಾ ಗುಮನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ತಾಣೆಂ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ತಿಚೆಂ ನೀಜ್ ರೂಪ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ಲಾ. 

ಆಪ್ಲಿ ಸೊಭಾಯ್ ಬಂಡ್ವಾಳ್ ಆನಿ ಕಾಜಾರ್ ಧಂದೊ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಿಕಾ ವಯ್ಜಕೀಯ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕಡೆನ್ ಆನಿ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಯುವಕಾಲಾಗಿಂ ಅನೈತಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.