ಆಸ್ಪತ್ರೆಂಕ್’ಯೀ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್: ಸಿ.ಎಂ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

Sunday 17 Sep 2017 6:22pm
ಆಸ್ಪತ್ರೆಂಕ್’ಯೀ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್: ಸಿ.ಎಂ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
 

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲಾ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸೆರ್ವುನ್ 5 ಪ್ರಮುಖ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂನಿ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸುರು ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾನ್ ಘೋಶಿತ್ ಕೆಲಾ. 

ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ, ಕೆ.ಸಿ.ಜನರಲ್, ಬೌರಿಂಗ್, ಕಿದ್ವಾಯಿ ಆನಿಂ ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಆನಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ಜೆವಣ್-ಖಾಣ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹ್ಯಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನಾಂಚೆಂ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾ. 

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಎದೊಳ್’ಚ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ 101 ವಾರ್ಡಾಂನಿ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟಿನಾಕ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲಾ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.