ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲೆಂ

Sunday 17 Sep 2017 6:01pm
ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲೆಂ
 

ಕಲಬುರ್ಗಿ: ಕಲಬುರ್ಗಿ ಥಾವ್ನ್ ಸೇಡಂಗೆಕ್ ವಚುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲಾ. 

26 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಜ್ಯೋತಿ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲಿ ಆವಯ್. ಸೇಡಂ ಡಿಪೋಚ್ಯಾ ಕೆಎ-32 ಎಫ್-1430 ಬಸ್ಸಾರ್ ತಿ ಪ್ರಸುತ್ ಜಾಲಿ. ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಛತ್ತರಸಾಲ್ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಜ್ಯೋತಿ, ಬಾಂಳ್ತೆರಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಂಡೂರಾಕ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ವಚುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ. ಸೇಡಂ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಪಾವ್ತಾನಾಚ್ ತಿಣೆಂ ಬಸ್ಸಾರ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲಾ. 

ತಿ ಪ್ರಸುತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಸ್ಸಾಚೊ ಚಾಲ್ಕ್ ಶಿವಾಜಿ ಆನಿಂ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಹಾಂಣಿಂ ಬಸ್ ಶೀದಾ ಸೇಡಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವರ್ನ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲೆಂ. ಆವಯ್ ಆನಿಂ ಭುರ್ಗೊ ಬರ್ಯ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ಆಸಾತ್. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.