ರಾಜಭವನಾಂತ್ ಐ.ಜಿ.ಡಿ. ರೂಪಾ ಹಿಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಚೆಂ ಪದಕ್ ಪ್ರದಾನ್

Sunday 17 Sep 2017 5:47pm
ರಾಜಭವನಾಂತ್ ಐ.ಜಿ.ಡಿ. ರೂಪಾ ಹಿಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಚೆಂ ಪದಕ್ ಪ್ರದಾನ್
 

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ರಾಜ್ಯಾಚೆಂ ಐ.ಜಿ.ಡಿ. ರೂಪಾ ಹಿಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪದಕ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲಾ. ರಾಜಭವನಾಂತ್ ಸನ್ವಾರಾ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ರಾಜ್ಯ್’ಪಾಲ್ ವಜುಭಾಯಿ ಆರ್. ವಾಲಾ ಹಾಣೆಂ ರೂಪಾ'ಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪದಕ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲಾ. 

ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಐ.ಎ.ಡಿ.ಎಂ.ಕೆ. ಹಾಚಿ ಆದ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಶಿಕಲಾ ಹಿಕಾ ಪರಪ್ಪನ್ ಅಗ್ರಹಾರಾಂತ್ ವಿ.ಐ.ಪಿ. ಸೆವಾ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆರೋಪಾಚೆರ್ ಡಿ.ಜಿ.ಪಿ.ಕ್ ದೂರ್ ದೀವ್ನ್ ರಾಜ್ಯ್’ಭರ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ದೂರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಡಿ. ರೂಪಾಕ್ ಸಂಚಾರಿ ವಿಭಾಗಾಚೆಂ ಆಯುಕ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಕರ್ನ್ ವರ್ಗ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. 

ದಾವಣಗೆರೆ ಮುಳಾಚೆಂ ರೂಪಾನ್ 2000 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ್ ಲೋಕ್’ಸೆವಾ ಆಯೋಗ್ ಪರಿಕ್ಷೆಂತ್ 43ವೆಂ ರೇಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೆಂ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.