ಸೈನೈಡ್ ಮೋಹನಾಕ್ ಜೀವ್'ಆವ್ದಿ ಶಿಕ್ಷಾ

Friday 15 Sep 2017 8:42pm
ಸೈನೈಡ್ ಮೋಹನಾಕ್ ಜೀವ್'ಆವ್ದಿ ಶಿಕ್ಷಾ
 

ಮಂಗ್ಳುರ್: ರಾಜ್ಯಾಚೊ ಖುಖ್ಯಾತ್ ಖುನಿಗಾರ್, ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಪ್ರಕರಣಾಚೊ ಆರೋಪಿ ಸೈನೈಡ್ ಮೋಹನ್, ಹಾಕಾ ಚವ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ಜೀವ್'ಆವ್ದಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ.

ಸೈನೈಡ್ ಮೋಹನಾನ್ 2004 ಥಾವ್ನ್ 2009 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಒಟ್ಟುಕ್ 20 ಯುವತಿಂಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರ್ನ್, ತಾಂಕಾಂ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿಂ 2013ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಒಟ್ಟುಕ್ ತೀನ್ ಪ್ರಕರಣಾಂನಿ ಹಾಕಾ ಮರ್ಣಾ ದಂಡ್ ಲಾಭ್ಲಾ. ಆತಾಂ ಚವ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ಜೀವ್'ಆವ್ದಿ ಶಿಕ್ಷೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲಾ. ಪುತ್ತೂರ್ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆಮಜಲುಂತ್ 22 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಯುವತಿಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಆನಿಂ ಖುನಿಯೆ ಪ್ರಕರಣಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಮೋಹನಾಕ್ ಹಿ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಯಾ. 

ಪುತ್ತುರ್'ಚ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆಮಜಲುಂತ್ ಬೀಡಿ ಬಾಂದುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಯುವತಿಕ್ ಮೋಹನಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಆನಂದ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್ ವಳಕ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಸಂಖೊ ಘೆವ್ನ್ ತಾಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ವಾಡಯ್ಲೊ ಆನಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸ್ ದಿಲ್ಲಿ. 

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಪ್ತಂಬರ್ 17, 2009ವೆರ್ ಪುತ್ತುರ್'ಚ್ಯಾ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಕ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಮಡಿಕೇರಿಕ್ ವಚುನ್ ಎಕಾ ವಸತಿ ನಿಲಯಾಂತ್ ರಾವ್’ಲ್ಲಿಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಲೈಂಗಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗರ್ಭೇಸ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಗುಳಿಯೆ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸೈನೈಡ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಖಾವ್ನ್ ಯುವತಿ ನ್ಹಾಣಿಯೆಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಆನಿಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಪೊಳ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲೆಂ. 

ಬಂಟ್ವಾಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬೊರಿಮಾರ್'ಚ್ಯಾ ಯುವತಿಚ್ಯಾ ಖುನಿಯೆ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ಸೈನೈಡ್ ಮೋಹನಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖುನಿಯೆಂಚೊ ವಿಚಾರ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲೊ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.