ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿಕ್ತೆಂ ಘೆಂವ್ಕ್ 7 ಇಶ್ಟಾಂಕರ್ನಾಂ ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ರೇಪ್ ಕರಯ್ಲೆಂ?!

Friday 15 Sep 2017 8:31pm
ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿಕ್ತೆಂ ಘೆಂವ್ಕ್ 7 ಇಶ್ಟಾಂಕರ್ನಾಂ ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ರೇಪ್ ಕರಯ್ಲೆಂ?!
 

ಚಂಡೀಗಡ್: ಮಾದಕ್ ದ್ರವ್ಯಾಂ ಸೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮೊಲಾಂವ್ಕ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್ ಇಶ್ಟಾಂ ಕರ್ನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್ ತಿಚಿಂ ವಿಣ್ಗಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ಪಂಜಾಬಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲುಧಿಯಾನಾಚ್ಯಾ ಡಾಖಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗ್ರಾಮಾಂತ್ ಹೆಂ ನೀಚ್ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾ. 

ಅತ್ಯಾಚಾರಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೂರಾಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾರ್ ಡಾಖಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಸಾತ್ ಜಣ್ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಂ ವಿರೋಧ್ ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ 376 ಪ್ರಕಾರ್ ಆನಿಂ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಘೊವಾ ವಿರೋಧ್ ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ 120 ಬಿ  ಪ್ರಕಾರ್ ಕೇಸ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾ. 

ಅತ್ಯಾಚಾರಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 22 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ 2011 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಏಕ್ ಭುರ್ಗೆಂಯೀ ಆಸಾ. 

ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಚ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಆರೋಪಿಂಕ್ ಬಂಧೆಂತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸೊದ್ನಾಂ ಚಲುನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಎ.ಎಸ್.ಐ. ನಗರ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಣೆಂ ಕಳಯ್ಲಾ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.