“ಹಾಂವ್’ಯೀ ಗೌರಿ” ಶಿವಮೊಗ್ಗಾಂತ್ ದಿವ್ಟೆ ಪುರ್ಶಾಂವ್ - ಜಯ್ತ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್.

Friday 15 Sep 2017 2:15pm
Vinod Gangolli
“ಹಾಂವ್’ಯೀ ಗೌರಿ” ಶಿವಮೊಗ್ಗಾಂತ್ ದಿವ್ಟೆ ಪುರ್ಶಾಂವ್ - ಜಯ್ತ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್.
 

“ಹಾಂವ್’ಯೀ ಗೌರಿ” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಧ್ಯೇಯ್ ವಾಕ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಹಾತಿಂ ಜಳ್ಚ್ಯೊ ದಿವ್ಟ್ಯೊ ಘೇವ್ನ್ ಹಜಾರೊಂ ಹಜಾರ್ ಗೌರಿ ಅಭಿಮಾನಿಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗಾಂತ್ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಜಾಲೆ ಆನಿಂ ಮನ್ಶಾಮೊಲಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶಾಚ್ಯಾ ಖುನಿಯೆಕ್, ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿವ್ಟೆಚ್ಯಾ ಪುರ್ಶಾಂವಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಲೆ. 

ಜಾತ್-ಕಾತ್ ಭೇದ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹಜಾರೊಂ ಅಭಿಮಾನಿಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಟನಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್'ಲ್ಲೆ. ಕಡಿದಾಳ್ ಶಾಮಣ್ಣ, ಬಸವ ಮುರುಲಸಿದ್ದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕೆ.ಟಿ.ಗಂಗಾಧರ್, ಕೆ. ಎಲ್. ಅಶೋಕ್, ಬಂಜಗೆರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ಕೆ.ಪಿ. ಶ್ರೀಪಾಲ್, ಎನ್. ಮಂಜುನಾಥ್, ಗುರುಮೂರ್ತಿ, ಮೊನ್ಸಿ. ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ನರೊನ್ಹಾ, ರಂಗಕರ್ಮಿ ಪ್ರಸನ್ನ, ಎಮ್.ಎಲ್.ಎ. ಕೆ. ಬಿ. ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್, ಎಮ್.ಎಲ್.ಎ.ಶಾರದಾ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಣಿ ತಾಂಚೊ ಮೊಟೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲೊ. ಯಾಜಕ್ ಆನಿಂ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿಂ ಚಡಿತ್ ಪ್ರಮಾಣಾನ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಟನಾಂತ್ ಭಾಗೆಲಿ ಜಾಲ್ಲೆ ಸರ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಚ್ವಣೆಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಲೆಂ.

ಜಾತ್, ಧರ್ಮ್ ಆನಿಂ ಪಂಗಡ್ ಭೇದ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಯಶಸ್ವೀ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಟನಾಂತ್ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶಾನ್ ಪ್ರತಿಪಾದನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಮೊಲಾಂ ವಿಶಿಂ ಆಟವ್ ಕರ್ನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಖುನೆಯೆ ಥಂಯ್ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ್ ತನ್ಖಿ ಚಲೊವ್ನ್ ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಧುನ್ ನ್ಯಾಯ್ ಲಾಭಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ವಿನತಿ ಕೆಲಿ. 

Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.