ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಖುನಿ ಪ್ರಕರಣ್: ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಕುಣಿಗಲ್ ಗಿರಿಚಿ ತನ್ಖಿ

Thursday 14 Sep 2017 8:03pm
ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಖುನಿ ಪ್ರಕರಣ್: ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಕುಣಿಗಲ್ ಗಿರಿಚಿ ತನ್ಖಿ
 

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಮಾಲ್ಘಡಿ ಪತ್ರ್’ಕರ್ತ್ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಹಿಚ್ಯಾ ಖುನಿಯೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಚಿ ತನ್ಖಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ವಿಶೇಸ್ ತನ್ಖೆ ಪಂಗಡ್ (ಎಸ್.ಐ.ಟಿ.) ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಕುಣಿಗಲ್ ಗಿರಿ ಆನಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಸ ವಾಂಗ್ಡ್ಯಾಂಚಿ ತನ್ಖಿ ಚಲೊವ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ.

ಆನ್ಯೆಕಾ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಬಂಧಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಕುಣಿಗಲ್ ಗಿರಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರಾಂತ್ ಆಸಾ. ಗೌರಿಚ್ಯಾ ಖುನಿಯೆಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಗರ್ಜೆಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಕುಣಿಗಲ್ ಗಿರಿ ಆನಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ವಾಂಗ್ಡ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಸೊದುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಎಸ್.ಐ.ಟಿ. ಅಧಿಕಾರಿ ತಾಚಿ ತನ್ಖಿ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್.

ಎದೊಳ್’ಚ್ ಪಯ್ಲಿ ತನ್ಖಿ ಜಾಲ್ಯಾ, ಆನಿಂ ವೆಗಿಂಚ್ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ತನ್ಖಿ ಕರ್ನ್ ಗಿರಿ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಹೆತ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಲೆ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.