ಹಾಂವ್ ಘಳ್ಘಳ್ಯಾಂ ರಡ್ಲೊಂ, ಕೊಸ್ಳುನ್ ಪಡ್ಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಫಟ್ ವರ್ದಿ: ಇಂದ್ರಜೀತ್ ಲಂಕೇಶ್

Thursday 14 Sep 2017 7:55pm
ಹಾಂವ್ ಘಳ್ಘಳ್ಯಾಂ ರಡ್ಲೊಂ, ಕೊಸ್ಳುನ್ ಪಡ್ಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಫಟ್ ವರ್ದಿ: ಇಂದ್ರಜೀತ್ ಲಂಕೇಶ್
 

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಹಾಂವ್ ಪತ್ರ್’ಕರ್ತ್, ತುಮಿಯೀ ಪತ್ರ್’ಕರ್ತ್, ಕೊಣ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ ತೆಂ ಮಾತ್ರ್ ತುಮಿ ವರ್ದಿ ಕರಿಜಯ್. ಪೂಣ್ ಇಂದ್ರಜೀತ್ ಗಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡ್ಲೊ, ಕೊಸ್ಳುನ್ ಪಡ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ವರ್ದಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲಾ. ಎದೊಳ್’ಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಭಯ್ಣಿಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದೂಖ್ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಇಂದ್ರಜೀತ್ ಲಂಕೇಶ್ ಹಾಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಾ. 

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಭಯ್ಣಿಚಿ ಖುನಿ ಆಮಿ ಖಂಡನ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ತನ್ಖೆಕ್ ಹಾಂವೆಂ, ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಭಯ್ಣಿನ್ ಆನಿಂ ಆವಯ್ನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲಾ. ತನ್ಖೆ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವ್ ಕೊಸ್ಳುನ್ ಪಡ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಫಟ್. ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಪತ್ರ್’ಕರ್ತ್ ಆನಿಂ ಮ್ಹಾಜ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್’ಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಹಾಂವೆಂ ಡಿಫೆಮೇಶನ್ ಕೇಸ್ ಘಾಲ್ಯೆತ್, ತರೀ ಹಾಂವ್ ತಶೆಂ ಕರ್ಚೊನಾಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೆದಾಳಾ ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಝಗಡ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಇಂದ್ರಜೀತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. 

ಆಮ್ಚೆ ವಿಚಾರ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ತಾಳ್ ಪಡಾನಾತ್ಲ್ಯಾನ್ 14 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂಚ್ ಆಮಿ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ನಾಂವ್. ತರೀ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ವಯಕ್ತಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾತ್’ಲ್ಲೆ. ಭಾವ್-ಭಯ್ಣಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.