ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಲ್ಲೊ?!

Wednesday 13 Sep 2017 8:42pm
ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಲ್ಲೊ?!
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ಸುಡಾಳ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಎಕಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲಾ. ಪ್ರಕರಣಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾವ್ನ್ ತೆಗಾಂಕ್ ಬಂಧೆಂತ್ ಘಾಲಾ.

ನೊಯ್ಡಾ ನಿವಾಸಿ ವರುಣ್ ಗುಲಾಟಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಈಷ್ಟಾ ಅಮನ್ನಾಕ್ ಕನ್ನೊಟ್ ಪ್ಯಾಲೆಸಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪಂಚ್’ತಾರಾ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ಪಾವೊವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲಯ್ಲೊಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಉತ್ರಾಕ್ ಉತರ್ ಜಾವ್ನ್, ಗುಲಾಟಿಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆ ಪಾಂಚ್ ಜಣ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪೊಳ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲೆ ತರೀ ಗುಲಾಟಿನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಾಹನಾಚೊ ಸಂಖೊ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾರ್ ತೆಗಾಂಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಬೆಂತ್ ಘೆತ್ಲಾ ಆನಿಂ ಉರ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸೊದ್ನೆರ್ ಆಸಾತ್. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.