ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್; ಅಂತರ್ಜಾಳಿರ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಟೆಕ್ಕಿ ಬಂದೆಸಾಳೆಂತ್

Wednesday 13 Sep 2017 8:35pm
ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್; ಅಂತರ್ಜಾಳಿರ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಟೆಕ್ಕಿ ಬಂದೆಸಾಳೆಂತ್
 

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಎಕಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಕಂಪನಿಚ್ಯಾ ಸೊಫ್ಟ್’ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವಿಡಿಯೋ ಪೋರ್ನ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಕರ್ನ್ ಆತಾಂ ತೊ ಪೊಲಿಸಾಂಚೊ ಸಯ್ರೊ ಜಾಲಾ.

ಬೆಂಗ್ಳುರ್'ಚ್ಯಾ ಈಜಿಪುರಾಂತ್ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಬಂಗಾಳಾಚೊ ಅರಿಂದಮ್ ನಾಥ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಒಡಿಶಾ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಮೊಗಾಚೆಂ ನೀಬ್ ದೀವ್ನ್ ಘರಾ ಆಪೊವ್ನ್, ತಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲಾ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ತಾಚಿ ವಿಡಿಯೋ ಕರ್ನ್, ಆಪ್ಣಾನ್ ಆಪಯ್ತಾನಾ ಯೇಜಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಕಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್’ಮೇಲ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್ ಚೆಡುಂ ತಾಣೆಂ ಆಪಯ್ತಾನಾ ವೆತಾಲೆಂ. ತಾಚೆರ್ ನಿರಂತರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅರಿಂದಮ್ ನಾಥ್ ಹಾಣೆಂ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಪಯ್ಶೆ ಮಾಗುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಚೆಡುಂ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಾನಾ ಜಾತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 4 ತಾರಿಕೆರ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಕೆಲಾ. 

ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲ್ಯಾ ಆನಿಂ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕಾಮುಕಿ ಇಂಜಿನಿಯರಾಕ್ ಬಂದೆಸಾಳಾಂತ್ ಘಾಲಾ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.