ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಝಾಂತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ವಾಯ್ಪ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಕ್ 87,000 ರುಪಯ್ ನಾಗಯ್ಲೆಂ!

Wednesday 13 Sep 2017 8:31pm
ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಝಾಂತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ವಾಯ್ಪ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಕ್ 87,000 ರುಪಯ್ ನಾಗಯ್ಲೆಂ!
 

ಮುಂಬಯ್: ಪುಣೆ-ಮುಂಬಯ್ ಮಹಾಮಾರ್ಗಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಖಾಲಾಪುರ್ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಝಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಾಪರ್ನ್ ಪಯ್ಶೆ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಚೆ 87,000 ರುಪಯ್ ನಾಗಯ್ಲ್ಯಾತ್. 

ಪುಣೆಂತ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೆಜರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ದರ್ಶನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಣೆಂ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 9 ತಾರಿಕೆರ್ ಹ್ಯಾ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಝಾಂತ್ 230 ರುಪಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಡಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಘಂಟ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಶೆ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತಾಣೆಂ ಪುಣೆ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲ್ಯಾ. 

ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪುಣೆಕ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ, ಸಾಂಜೆರ್ 6:27ಕ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಡಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಟೋಲ್ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ತಕ್ಷಣಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಕ್ ಎಸ್.ಎಮ್.ಎಸ್. ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ರಾತಿಂ ಸುಮಾರ್ 8:31 ವೊರಾಂಚೆರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಡಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ 20,000 ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಶೊಪಿಂಗ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಯ್ಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಅಸಲಿಂ ಸ ಎಸ್.ಎಮ್.ಎಸ್. ತಾಕಾ ಆಯ್ಲೆ. ರಾತಿಂ 8:34 ವೊರಾಂಚೆರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಒಟ್ಟುಕ್ 87,000 ರುಪಯ್ ಲುಟುನ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಸಾಯ್ಬರ್ ಚೊರಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ರಾವುಂಕ್ ನಾಂ. 100 ರುಪ್ಯಾಂಚೊ ಏಕ್ ಆನಿಂ 10 ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ ತೀನ್ ವಯ್ವಾಟ್ ಕರ್ನ್, ಖಾತ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ಸಗ್ಳೆ ಪಯ್ಶೆ ಪುಸುನ್ ಕಾಡ್ಲೆ. 

ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಝಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಂತ್ಲಿ ಮಾಹೆತ್ ಆನಿಂ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ ಚೊರ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಟೀಲಾಚೊ ದುಬಾವ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.