ಪೊಲಿಸಾಂಚೆಂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್: ಅರ್ಧೆಂ ಪಿಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೆರ್ ಕಾಮುಕಾಂಚೊ ದೊಳೊ

Wednesday 13 Sep 2017 8:26pm
ಪೊಲಿಸಾಂಚೆಂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್: ಅರ್ಧೆಂ ಪಿಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೆರ್ ಕಾಮುಕಾಂಚೊ ದೊಳೊ
 

ಪಾವಗಡ್: ಅರ್ಧೆಂ ಪಿಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಭೊಂವುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾಮುಕಾಂನಿ ಸೊರೊ ಆನಿಂ ಸಿಗ್ರೇಟ್ ದೀವ್ನ್, ಲೈಂಗಿಕ್ ಕ್ರಿಯೆಕ್ ತಿಚೊ ದುರುಪಯೋಗ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲಾ. 

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಚಲುನ್ ಆಸುನ್, ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲ್ಯಾರೀ, ತಾಂಚ್ಯಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷೆಕ್ ಲಾಗುನ್, ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ತಾಚೆರ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಚಲುನ್ ಆಸಾ. 

ಯುವತಿಕ್ ರಕ್ಷಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾತ್ ಬಾಂದುನ್ ಬಸ್’ಲ್ಲೆ ಪಳೊವ್ನ್ ನಾಗರಿಕಾಂಕ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾ. ಪಿಶೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ, ಸಕ್ಡಾಂ ಕಡೆನ್ ಧಾ ರುಪಯ್ ಮಾಗುನ್, ಪಯ್ಶೆ ದಿಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಉಮೊ ದಿತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಾಮುಕಾಂಕ್ ಏಕ್ ಫೆಸ್ತ್’ಚ್ ಜಾಲಾ. 

ಸೊಮಾರಾ ರಾತಿಂ ಆಟ್ ಜಣಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಗ್ಯಾಂಗಾನ್ ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ರಿಕ್ಷಾರ್ ಬಸುನ್ ವರ್ಚೆಂ ಪಳೊವ್ನ್, ಸ್ಥಳೀಯಾಂನಿ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ ತರೀ, ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ತಾಂಕಾಚ್ ಗಾಳಿ ದೀವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ಲೆಂ. 

ಆತಾಂ ಹೆಂ ಚೆಡುಂ ಮಾರ್ಗಾರ್ ನಾಚುನ್, ಪಯ್ಶೆ ಮಾಗುನ್ ಭೊಂವ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಚ್ಯಾ ನದ್ರೆನ್ ಪುಣೀ ತಾಚಿ ರಾಕಣ್ ಕರಾ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಲೋಕ್ ವಿನತಿ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.