ಸೊರೊ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾಂ!

Monday 11 Sep 2017 9:26pm
ಸೊರೊ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾಂ!
 

ಪಣ್ಜೆಂ: ಸೊರೊ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ದರ್ಯಾ ತಡಿರ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪರಿಂ ನಾಂ!

ಹೆಂ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ್ ಇಲಾಖ್ಯಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಆದೇಶ್. ತ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ ಸುರ್ಯೊ ಬುಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್’ಯೀ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಚೆಂ ನಿಷೇಧ್ ಕೆಲಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂನಿ ದರ್ಯಾಂತ್ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿಂ ಪ್ರಕರಣಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರವಾಸ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷತೆಚ್ಯಾ ನದ್ರೆನ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಹೆಂ ಕ್ರಮ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಾ. 

ಅಹ್ಮದಾಬಾದಾಚೆ ದೋಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಂದೊಲಿಮ್ ಬೀಚಾಂತ್ ಕಾಳೊಕಾರ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ವಚುಂಕ್ ಬುಡ್’ಲ್ಲೆ. ಹಾಚ್ಯಾ ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ದೊಗಾಂ ಬುಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವರ್ದಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಇಲಾಖ್ಯಾನ್ ಹೊ ಆದೇಶ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲಾ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.