ಶಿಕ್ಷಕಾಕ್ ಭಿಯೆವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್’ಚ್ ಉಜೊ ಲಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ

Monday 11 Sep 2017 9:23pm
ಶಿಕ್ಷಕಾಕ್ ಭಿಯೆವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್’ಚ್ ಉಜೊ ಲಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ
 

ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ್: ಆಪ್ಣಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಚೂಕ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿಂ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಗುಮನಾಕ್ ಹಾಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಶಿಕ್ಷಕಾನ್ ಭೆಶ್ಟಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಭಿಯಾನ್ 12 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಉಜೊ ಲಾವ್ನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. 

ಖಾಸ್ಗಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂತ್ ಶಿಕುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. 50 ಠಕ್ಕೆ ಹುಲ್ಪಾಲ್ಲೆ ಘಾಯ್ ಆಸುನ್ ಭುರ್ಗೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕಳಯ್ಲಾ. 

“ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಘರಾಚ್ ಉಜೊ ಲಾವ್ನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಪೋಷಕಾಂನಿ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲ್ಲಿ” ಮ್ಹಣ್ ಕೊತ್ವಲಿ ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕಳಯ್ಲಾ. 

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಘರಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಂಗಾರ್ ಚಿಮ್ಣೆತೆಲ್ ವೊತುನ್ ಉಜೊ ಲಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಶಿಕ್ಷಕಾಚ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್ ತಾಣೆಂ ಅಶೆಂ ಕೆಲೆಂ” ಮ್ಹಣ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ದೂರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾ ವಿಶಿಂ ಕಠಿಣ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆತಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಂಡಳಿಚೊ ಸಾಂದೊ ಆಶೀಷ್ ತಮ್ರಾಕರ್ ಹಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.