ಗ್ರಾಮ್ ಪಂಚಾಯ್ತಾಂಕ್ 1 ಜಿಬಿಪಿಎಸ್ ಅಂತರ್ಜಾಳ್

Monday 11 Sep 2017 9:18pm
ಗ್ರಾಮ್ ಪಂಚಾಯ್ತಾಂಕ್ 1 ಜಿಬಿಪಿಎಸ್ ಅಂತರ್ಜಾಳ್
 

ನವಿ ದೆಹಲಿ: ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಆಖೇರಿ ಭಿತರ್ ದೆಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ 1 ಲಾಖ್ ಗ್ರಾಮ್ ಪಂಚಾಯ್ತಾಂಕ್ ಭಾರತ್ನೆಟ್ ಯೋಜನಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ 1 ಜಿಬಿಪಿಎಸ್ ವೆಗಾಚೆಂ ಬ್ರೊಡ್’ಬ್ಯಾಂಡ್ (ಅಂತರ್ಜಾಳ್) ಸೆವಾ ಲಾಭ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕಳಯ್ಲಾ.

’ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಗ್ರಾಮ್ ಪಂಚಾಯ್ತಿಂಕ್ 100 ಎಂಬಿಪಿಎಸ್ ವೆಗಾಚೆಂ ಬ್ರೊಡ್’ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆವಾ ಒದಗ್ಸುನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಚಿಂತ್’ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ಸಂಪರ್ಕಾಚೊ ವೇಗ್ 10 ವಾಂಟೆ ಚಡಯ್ಲಾ” ಮ್ಹಣ್ ದೂರ್’ಸಂಪರ್ಕ್ ಸಚಿವಾಲಯಾನ್ ಕಳಯ್ಲಾ. 

ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ್ ಸೆವಾ ಅಂತರ್ಜಾಳಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಒದಗ್ಸುನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಭಾರತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ರೂಪಿತ್ ಕೆಲಾ. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಭಾರತ್ನೆಟ್ ಯೋಜನಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ದೆಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಗ್ರಾಮ್ ಪಂಚಾಯ್ತಿಂಕ್ ಸರ್ಕಾರ್’ಚ್ ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಒದಗ್ಸುನ್ ದಿತಾ. 

ಎದೊಳ್’ಚ್ 2.21 ಲಾಖ್ ಕಿ.ಮೀ. ಲಾಂಬಾಯೆಚೆ ಒಪ್ಟಿಕಲ್ ಕೇಬಲ್ ಅಳ್ವಡ್ಸಿಲ್ಯಾತ್, 1,002 ಲಾಖ್ ಗ್ರಾಮ್ ಪಂಚಾಯ್ತಿಂಕ್ ಹೆಂ ಸಂಪರ್ಕ್ ಲಾಭ್ಲಾ, ಸಾಂಗಾತಾಚ್ 33,430 ಗ್ರಾಮ್ ಪಂಚಾಯ್ತಿಂಕ್ ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಲಾಭ್ತಲೆಂ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.